Что нужно сдавать на юриста в беларуси

Юридический факультет

Что нужно сдавать на юриста в беларуси

Гісторыя юрыдычнага факультэта пачынаецца з дня стварэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

 Ужо з 1921 года ў БДУ існаваў факультэт грамадскіх навук з аддзяленнем права.

 У 1925 годзе на базе гэтага аддзялення быў створаны факультэт права і гаспадаркі, які ў далейшым быў рэарганізаваны ў факультэт савецкага будаўніцтва і права.

 У 1931 г. гэты факультэт быў рэарганізаваны ў самастойны Інстытут савецкага будаўніцтва і права з непасрэдным падпарадкаваннем Цэнтральнаму Выканаўчаму Камітэту БССР.

 Праз год (у 1932) пад назвай Мінскі юрыдычны інстытут ён быў перададзены ў падпарадкаванне Міністэрства юстыцыі БССР.

 У 1954 г. Мінскі юрыдычны інстытут ліквідуецца, а на яго аснове ствараецца юрыдычны факультэт БДУ.

 Факультэт ўзначальвае доктар юрыдычных навук, прафесар Балашэнка Сяргей Аляксандравіч.

Навучаецца на факультэце больш за тры тысячы студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў з усіх рэгіёнаў Беларусі і іншых краін. У складзе факультэта тры аддзяленні: правазнаўства, выпускнікам якога прысвойваецца кваліфікацыя «юрыст»; паліталогіі – кваліфікацыя «юрыст-палітолаг» і эканамічнага права – кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі».

   У працэсе навучання студэнты спецыялізуюцца па васьмі спецыялізацыях, якія прадугледжваюць паглыбленае вывучэнне асобных дысцыплін: арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае права, параўнальнае правазнаўства, прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.

Практычныя навыкі студэнты набываюць на семінарскіх і практычных занятках, вучэбных і вытворчых практыках, у Юрыдычнай клініцы, дзе яны аказваюць бясплатныя юрыдычныя паслугі асобным катэгорыям грамадзян.

  На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай дзейнасці студэнтаў. Факультэт абсталяваны сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання.

Пры падрыхтоўцы да заняткаў, залікаў і іспытаў студэнты могуць атрымаць поўную інфармацыю па кожнай вучэбнай дысцыпліне на сайце факультэта. Фонд факультэцкай бібліятэкі налічвае 300 тысяч асобнікаў выданняў, у тым ліку унікальных.

Штогод праводзяцца Дні факультэта. На базе музея правазнаўства працуе гісторыка-патрыятычны цэнтр «Памяць».

   Юрыдычны факультэт БДУ забяспечвае падрыхтоўку прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашаць пастаўленыя перад сучаснай дзяржавай і грамадствам задачы, працаваць як у сваёй краіне, так і за яе межамі.

Выпускнікі факультэта ўносяць значны ўклад у развіццё ўсіх сфер грамадства, працуюць у прадстаўнічых і выканаўчых органах улады, судовай сістэме, праваахоўных органах, адвакатуры, на прадпрыемствах, займаюцца навуковай дзейнасцю. За сваю гісторыю юрыдычны факультэт даў пуцёўку ў жыццё многім пакаленням лепшых юрыстаў краіны.

Юрыдычны факультэт БДУ – гэта прэстыж, творчасць, перспектыва, лепшыя выкладчыкі і студэнты, упэўнены погляд у будучыню з вышыні фундаментальных ведаў.

На юрыдычным факультэце – 11 кафедраў:

«Кафедра крыміналістыкі»

Навуковыя напрамкі:

Агульнатэарэтычныя і практычныя праблемы тактыкі, стратэгіі і методыкі расследавання і прафілактыкі злачынстваў;

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай:

Правазнаўства;

Эканамічнае права;

Паліталогія,

«Кафедра экалагічнага і аграрнага права»

Навуковыя напрамкі:

Даследаванне агульнатэарэтычных і практычных праблем у галіне экалагічнага, зямельнага і аграрнага права, прававога забеспячэння экалагічнай і харчовай бяспекі, удасканалення заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя і рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў;

Навуковыя даследаванні па спецыяльнасцях

Зямельнае права;

Прыродарэсурснае права;

Аграрнае права;

Экалагічнае права,

«Кафедра канстытуцыйнага права»

Навуковыя напрамкі:

Гісторыя ўзнікнення і развіцця дзяржаўнай і нацыянальнай прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь,

«Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду»

Навуковыя напрамкі:

Праблемы тэорыі і практыкі правасуддзя па крымінальных справах і дзейнасці крымінальнай юстыцыі,

«Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права»

Навуковы напрамак:

Прававое забеспячэнне інавацыйнага развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь,

«Кафедра грамадзянскага права»

Навуковыя напрамкі:

Праблемы прававога рэгулявання маёмасных і немаёмасных адносін з удзелам грамадзян і юрыдычных асоб,

«Кафедра крымінальнага права»

Навуковыя напрамкі:

Агульнатэарэтычныя і метадалагічныя праблемы рэалізацыі крымінальнай адказнасці, эфектыўнасці крымінальнага і крымінальна-выканаўчага заканадаўства і яго рэфармавання,

«Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права»

Навуковыя напрамкі:

Агульнатэарэтычныя праблемы праваразумення і функцыянавання дзяржавы, прававой і палітычнай сістэмы грамадствам;

Удасканаленне заканадаўства ва ўмовах фарміравання сацыяльнай прававой дзяржавы і грамадзянскай супольнасці;

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці і нацыянальнай прававой сістэмы,

«Кафедра паліталогіі»

Навуковыя напрамкі:

Тэорыя, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі;

Палітычныя працэсы і інстытуты;

Палітычныя праблемы міжнародных сістэм,

«Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці»

Навуковыя напрамкі:

Распрацоўка тэарэтычных і практычных праблем прымянення фінансавага заканадаўства; Распрацоўка тэарэтычных і практычных праблем прымянення заканадаўства, рэгулюючага гаспадарчую дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь,

«Кафедра дзяржаўнага кіравання»

Навуковыя напрамкі:

Інфармацыйнае права;

Адміністрацыйнае права, адміністрацыйны працэс;

Міжнароднае права.

Источник: https://www.abiturient.by/university/bsu/faculty/11380.html

ЮРИСТ

Что нужно сдавать на юриста в беларуси

Все права на материалы, размещенные на портале KudaPostupat.by, принадлежат источникам, ссылкой на которые сопровождается публикация материала. Цитирование материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, производится на портале исключительно в рамках, установленных Законом РБ “Об авторском праве и смежных правах” на условиях, установленных правообладателями.

Информация, опубликованная на портале с разрешения других правообладателей ( в соответствии с размещенными в материалах ссылками), может быть использована только с письменного согласия соответствующих правообладателей, если иное не установлено самим правообладателем.

Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе с использованием компьютерных средств, без письменного разрешения строго запрещено.

Авторские права на материалы KudaPostupat.by без специальной гиперссылки «Источник» принадлежат ИП Бовтрукевич И.М. Копирование, цитирование и последующее распространение таких материалов допускается без каких-либо ограничений, однако с обязательной активной гиперссылкой на KudaPostupat.by.

За нарушение данного правила наступает ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством РБ.

Специальность высшего образования I ступени

Правоведение – отрасль знаний о праве, государстве и правовой системе.

Подготовка специалиста по данному направлению специальности предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения в области анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; анализа юридической практики; обеспечения правотворческой и правоприменительной деятельности; составления юридических документов; принятия в пределах должностных обязанностей, решений, совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; обеспечения законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности и др.

Подготовка выпускника по данной специальности обеспечивает получение профессиональной квалификации “Юрист“.

Объектами профессиональной деятельности являются события и действия, имеющие юридическое значение, правовые отношения, правотворчество, правоприменение.

После окончания обучения выпускники вышеназванной специальности могут занимать следующие должности:

 • Юрист;
 • Юрисконсульт;
 • Консультант нотариальной конторы;
 • Стажер нотариуса;
 • Стажер судьи;
 • Следователь;
 • Стажер младшего научного сотрудника.

Перечень дополнительных должностей определяется нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Специальность среднего специального образования

Подготовка выпускника по данной специальности обеспечивает получение профессиональной квалификации “Юрист“.

Сфера профессиональной деятельности специалиста;

– юридические (правовые), кадровые, референтские службы органов исполнительной власти (министерств и иных республиканских органов государственного управления) и органов местного управления и самоуправления (социальной защиты, лицензирования и регистрации субъектов хозяйствования, землеустройства, статистики);

-юридические (правовые), кадровые, референтские службы субъектов хозяйствования  и их структурных подразделений, различных организационно-правовых форм; некоммерческие юридические лица (общественные организации, профессиональные союзы и т.д.);

– органы судебной власти (канцелярия, статистика, архив, исполнение судебных постановлений, обеспечение судебного производства и т.д.);

-органы прокуратуры (канцелярия, статистика, архив и т.д.);

-учреждения юстиции (органы ЗАГС, нотариата, адвокатуры, паспортно-визовые службы, архивы юридических консультаций).

Специалист должен владеть основами социально-гуманитарных наук, иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и обществе; знать правовые и моральные нормы, регулирующие социальные отношения человека к человеку, обществу, окружающей природной среде, и стремиться к развитию активной гражданской позиции; грамотно использовать профессиональную лексику; уметь рационально организовывать свой труд, применять информационные технологии в профессиональной деятельности; быть готовым к взаимодействию с коллегами, способным к анализу и выбору решения, обладать чувством ответственности за результаты труда; осознавать необходимость повышения квалификации, самостоятельного овладения дополнительными знаниями в области профессиональной деятельности.

После окончания обучения выпускники вышеназванной специальности могут занимать следующие должности:

 • Юрист;
 • Секретарь судебного заседания – помощник судьи;
 • Секретарь судебной коллегии;
 • Судебный исполнитель.

Источник: https://KudaPostupat.by/speciality/id/261

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.